Giá trị bền vững về mặt nhân sự

Khôi Việt Plastic luôn xác định con người là trọng tâm quyết định cho sự tồn tại phát triển của công ty.